Hamburger

800 Hamburger

    • 4,20

Rindfleisch, Gewürzgurken, Zwiebeln, Tomate, Salat, Sauce

801 Cheeseburger

    • 4,50

Rindfleisch, Gewürzgurken, Tomate, Salat, Zwiebeln, Sauce, Käse2,G2,G

802 Double Burger

    • 6,00

2 Patties (240g), Gewürzgurken, Tomate, Salat, Zwiebeln, Käse2,G

803 Chickenburger

    • 4,20

Crunchy Chicken, Salat, Tomate, Sauce